სასწავლო ცენტრი ნიუ გენი გთავაზობთ აბიტურიენტების , მაგისტრების და სკოლის მოსწავლეების მომზადებას ყველა სასწავლო დისციპლინაში. ცენტრის მისიაა მოსწავლეებს შესთავაზოს მაღალი კლასის სასწავლო კურსები, რომელიც ეფუძვნება ეროვნული გამოცდების ცენტრის პროგრამასა და მოთხოვნებს. ჩვენს მიზანს წარმოადგენს ხარისხიანი განათლების მიღება მისაღები ფასების შეთავაზებით. ცენტრს გააჩნია ყველა პირობა სასწავლო პროცესის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად. ნიუ გენი დაკომპლექტებულია მაღალი დონის პროფესიონალთა გუნდით. სასწავლო პროცესი ეფუძნება სწავლების თანამედროვე მეთოდებს, მუდმივად ზრუნავს სწავლების ხარისხზე და ორიენტირებულია შედეგებზე. ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა გამოეხმაუროს საქართველოში არსებულ ყველა საგნობრივ ჯგუფის მოთხოვნებს და მოახდინოს სკოლის მოსწავლეებისა და აბიტურიენტების საფუძვლიანი გადამზადება.

ჩვენი უპირატესობაა:

  • ჩვენთან ასწავლიან მაღალ კვალიფიციური და ხანგრძლივი პედაგოგიური გამოცდილების მქონე სპეციალისტები.
  • სასწავლო პროცესის მუდმივი კონტროლი, შუალედური ტესტირებები.
  • საუკეთესეო სასწავლო პროგრამა.
  • ვქმით საუკეთესო სასწავლო გარემოს, რომელიც მორგებულია მოსწავლის საჭიროებებზე და ორიენტირებულია მოსწავლის მოლოდინების გამართლებაზე.
  • ღია ვართ ახალი იდეებისა და ნოვატორული მიდგომების მიმართ.
  • ცენტრის პერსონალი კოლეგიალური და შეკრული გუნდია.

ბმულები