ბუღალტერიის თეორიული კურსი+ ORIS + სტაჟირება

ტრენინგ ცენტრი „ნიუ გენი“ აცხადებს მიღებას ბუღალტერიის 3 თვიან კურსზე.

>პროგრამა ითვალისწინებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან. კურსი მოიცავს როგორც ბუღალტრულ აღწერას, ასევე საგადასახადო საქმის საკვანძო საკითხებს, გადასახადის სახეებს, ვადებს, დაანგარიშებას და დეკლარირებას.

კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს:

 • ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან
 • ვისაც გაქვთ გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და გსურთ ცოდნის გაღრმავება

კურსის განმავლობაში მიიღებთ სასწავლო მასალებს.

კურსი შედგება 3 ეტაპისაგან:

 1. 1. თეორიული ნაწილი
 2. 2. კომპიუტერული ბუღალტერიის პროგრამა ORIS
 3. 3. პრაქტიკული ნაწილი (სტაჟირება)

თეორიული ნაწილი მოიცავს:

 • შესავალი: რა არის ბუღალტრული აღრიცხვა; ბასს; ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები
 • ანგარიშთა გეგმა
 • სალაროს ოპერაციები
 • ბანკის ოპერაციები
 • მოთხოვნების აღრიცხვა
 • სავაჭრო კრედიტორული ვალდებულებების აღრიცხვა
 • საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა
 • სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა
 • უკანდაბრუნებული საქონლის აღრიცხვა
 • რეალიზაციისა და დღგ-ს კორექტირება
 • წარმოების პროცესის აღრიცხვა
 • პროდუქციის თვითღირებულების განსაზღვრა
 • კურსთაშორისი სხვაობები
 • საწესდებო კაპიტალის აღრიცხვა
 • შემოსვლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
 • ხელფასთან დაკავშირებული ოპერაციები
 • იჯარის აღრიცხვა
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიმოხილვა და ძირითადი ასპექტები
 • ფინანსური შედეგის (მოგება-ზარალის) გაანგარიშება
 • საცდელი ბალანსის შედგენა

კურსის ხანგრძლივობა: 10 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1 საათი

კურსის ღირებულება: ჯგუფი - 220 ლარი (10 ლექცია)

მის: რუსთაველის გამზ.1 IV სადარბაზო IV სართული. (თავისუფლების მოედანთან).

ტელ: 298 30 06; 595 404 748; 597 000 741

ელ ფოსტა: newgen.ge@gmail.com