ფიზიკა

პროგრამის გავლის შემდეგ მოსწავლეები შეძლებენ: ძირითადი ცნებების, ფაქტების, კანონების ცოდნას. გრაფიკიდან, სქემიდან, ცხრილიდან და დიაგრამიდან საჭირო ინფორმაციის წაკითხვას. შევასწავლით ბუნების უმარტივეს და ამავე დროს ყველაზე უზოგადეს კანონზომიერებებს, მატერიის აგებულებასა და თვისებებს.ასევე მონაცემთა ანალიზსა და შეფასებას, მოვლენათა მიზეზების ახსნას და პრობლემების გადაჭრას.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები