ინგლისური ენა

სახელმძღვანელოები ეფუძვნება ეროვნული გამოცდების ცენტრის პროგრამასა და მოთხოვნებს.
ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან ენის შუალედურ დონეს :ლექსიკა, გრამატიკა, კითხვითი და სმენითი უნარ-ჩვევები.სწავლების პროცესში ხდება ცალკეული მოსწავლის შესაძლებლობების გათვალისწინება და შედეგზე ორიენტირებული ინდივიდუალური მიდგომების შემუშავება, ხოლო ყოველი თვის ბოლოს ტესტირება.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები