ისტორია

ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან საშუალო სკოლის პროგრამის შესაბამის მასალას საქართველოს ისტორიაში. როგორეც თეორიულ ასევე პრაქტიკულ მეცადინეოზე დაყრდნობით. პოლიტიკურ რუკებზე და ისტორიულ წყაროებზე მუშაობას. სისტემატიური ტესტირება კი დაგვეხმარება შეფასდეს მოსწავლის არსებული ცოდნა და აქცენტი გაკეთდეს შედეგების გაუმჯობესებაზე კონკრეტულ თმატიკასთან დაკავშირებით.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები