ქიმია

ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან თეორიულ მასალას, ამოცანების ამოხსნას და პერიოდული სისტემის გამოყენებას.ასევე შევასწავლით ქიმიის ძირითად ცნებებსა და კანონებს. ატომის აღნაგობას, ქიმიურ რეაქციებს, არაორგანულ ნაერთთა კლასებს, ხსნარებს, ელემენტებსა და მათ ნაერთებს. სისტემატიური ტესტირება კი დაგვეხმარება შეფასდეს მოსწავლის არსებული ცოდნა და აქცენტი გაკეთდეს შედეგების გაუნჯობესებაზე კონკრეტულ თმატიკასთან დაკავშირებით.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები