მათემატიკა

ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან საშუალო სკოლის პროგრამას,ალგებრას, გეომეტრიას , მონაცემთა ანალიზს , ალბათობას და სტატისტიკას. თეორიულ მასალაზე დაყრდნობით სწავლობენ მაგალითების, ლოგიკური ამოცანების, სავარჯიშოების ამოხსნას. სწავლება ხორციელდება როგორც ინდივიდუალურად ასევე ჯგუფების მიხედვით. სწავლების პროცესში ხდება ცალკეული მოსწავლის შესაძლებლობების გათვალისწინება და შედეგზე ორიენტირებული ინდივიდუალური მიდგომების შემუშავება.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები