რუსული ენა

გთავაზობთ მომზადებას ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამით გათვალისწინებული მასალით.ცენტრის მსმენელები შეისწავლიან :ლექსიკა, გრამატიკა, კითხვითი და სმენითი უნარ-ჩვევები.უნარ-ჩვევები.სწავლების პროცესში ხდება ცალკეული მოსწავლის შესაძლებლობების გათვალისწინება და შედეგზე ორიენტირებული ინდივიდუალური მიდგომების შემუშავება, ხოლო ყოველი თვის ბოლოს ტესტირება.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები