სამოქალაქო განათლება

აბიტურიენტები შეისწავლიან სოციალურ-პოლიტიკური ცნებების, ტერმინების, კონცეფციებისა და სტრუქტურების ცოდნას და ადეკვატურად გამოყენებას. ინფორმაციის ორგანიზებისა და ანალიზის უნარს (ტექსტი, რუქა , ფოტო , ცხრილი, დიაგრამა) .სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენების, პროცესების, სიტუაციების შეფასებას პრობლემის გააზრებას და პრობლემის გადაჭრის გზების დასახვას. ასევე შევასწავლით საკუთარი დამოკიდებულების არგუმენტირების უნარს (აზრის ლოგიკურად, დამაჯერებლად, თანმიმდევრულად ჩამოყალიბება). სახელმძღვანელოები შერჩეულია იგივე სტანდარტის მიხედვით რაც სასკოლო–საატესტატო და ეროვნული გამოცდების ტესტებზე მუშაობას დასჭირდება.ყოველი თვის ბოლოს აბიტურიენტებს ჩაუტარდებათ შემაჯამებელი ტესტირება.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები