ზოგადი უნარები

ცენტრის მსმენელები პროგრამის გავლისას გაიუმჯობესებენ ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარს. ასევე შევასწავლით განსაზღვრონ მიმართება სიტყვათა მნიშვნელობებს შორის, ტექსტის ანალიზი, წინადადების შევსება. ჩაუტარდებათ ბლიც-ტესტები, ტრენინგები .მოსწავლეები გამოიმუშავებენ სხვადასხვა სახის დავალებების მცირე დროში ამოხსნისა და საგამოცდო დროის ეფექტური მენეჯმენნტის უნარ ჩვევებს.

სწავლის ღირებულებაა:
6-7 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 30 ლარი თვეში
3-4 კაციან ჯგუფში ერთი საგნის ღირებულებაა 50 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში ორჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 90 ლარი თვეში
ინდივიდუალური კვირაში სამჯერ ერთი საგნის ღირებულებაა 130 ლარი თვეში

ბმულები